Header - Miasto stołeczne Warszawa

Otwarte dane po warszawsku

API

Menu główne otwartych danych

Warunki ponownego wykorzystania informacji publicznej

Osoby fizyczne, osoby prawne i jednostki organizacyjne nieposiadające osobowości prawnej wykorzystujące informację publiczną lub każdą jej część, niezależnie do sposobu jej utrwalenia (w postaci papierowej lub elektronicznej), w celach komercyjnych lub niekomercyjnych, zobowiązane są do:

  • poinformowania o źródle pozyskania informacji;
  • poinformowania o czasie wytworzenia informacji;
  • poinformowania o czasie pozyskania przez siebie informacji;
  • poinformowania odbiorców przetworzonej informacji publicznej o fakcie, że została ona przetworzona oraz o zakresie tego przetworzenia;
  • korzystania z dostępu do informacji publicznej w sposób niezakłócający dostępu innym użytkownikom, w przypadku stwierdzenia nadmiernego lub przewlekłego w czasie korzystania z informacji publicznej, dostęp może być ograniczony, przerwany lub zablokowany

Określenie zakresu odpowiedzialności za przekazane informacje:

  • informacja publiczna udostępniana w serwisie adresów i ulic m.st. Warszawy zawiera dane adresowe i nazewnicze ze stanem aktualności na dzień poprzedni w stosunku do daty prezentacji danych w tym serwisie;
  • informacja publiczna obejmująca dane powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego jest pozyskiwania i aktualizowana zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tego zasobu oraz udostępniana odpłatnie zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury z dnia 19 lutego 2004 r. w sprawie wysokości opłat za czynności geodezyjne i kartograficzne oraz udzielanie informacji, a także za wykonywanie wyrysów i wypisów z operatu ewidencyjnego (Dz. U. nr 37 poz. 333). Ponadto rozpowszechnianie, rozprowadzanie oraz reprodukowanie w celu rozpowszechniania i rozprowadzania map, materiałów fotogrametrycznych i teledetekcyjnych, stanowiących powiatowy zasób geodezyjny i kartograficzny, wymaga zezwolenia Prezydenta m.st. Warszawy (art. 18 ustawy z dnia 17 maja 1989r. Prawo Geodezyjne i Kartograficzne);
  • informacja publiczna obejmująca dane ewidencji miejscowości, ulic i adresów jest aktualizowana i udostępniania zgodnie z zasadami przewidzianymi dla tej ewidencji w Rozporządzeniu Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 2 lutego 2012 r. w sprawie ewidencji miejscowości, ulic i adresów (Dz. U. poz. 125);
  • niektóre informacje zawarte w serwisie internetowym oraz usługach WMS i WFS mogą być nieaktualne lub zawierać błędy. W związku z tym Prezydent m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za ewentualne szkody wynikające z wykorzystywania tych zasobów.
  • możliwości wykorzystania utworu lub bazy danych (w celach komercyjnych i niekomercyjnych) otrzymanych w trybie ponownego wykorzystania informacji publicznej podlegają przepisom ustawy z dnia 4 lutego 1994 roku o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. nr 90 poz. 631 z późn. zm.) oraz ustawie o ochronie baz danych (Dz. U. nr 128 poz. 1402 z późn. zm.) oraz z zastrzeżeniem praw przysługujących podmiotom trzecim.

Prezydent m.st. Warszawy nie ponosi odpowiedzialności za ponowne wykorzystanie udostępnionej informacji publicznej w sposób naruszający obowiązujący porządek prawny oraz za wykorzystanie uzyskanej informacji lub baz przez podmiot ponownie wykorzystujący informację publiczną w zakresie przekraczającym jego uprawnienia do wykorzystania. Ponowne wykorzystanie informacji publicznej, w celach komercyjnych i niekomercyjnych jest bezpłatne, za wyjątkiem informacji pochodzących z powiatowego zasobu geodezyjnego i kartograficznego oraz w przypadku, kiedy przygotowanie informacji publicznej w celu jej ponownego wykorzystania w sposób wskazany we wniosku wymaga poniesienia przez Urząd m.st. Warszawy dodatkowych kosztów. W takim przypadku Prezydent m.st. Warszawy może: naliczyć opłatę, której wysokość nie może przekroczyć sumy koszów poniesionych bezpośrednio w celu jej przygotowania i przekazania; odmówić udostępniania informacji do ponownego wykorzystania jeżeli jej przygotowanie zgodnie ze sposobem wskazanym we wniosku wymaga podjęcia nieproporcjonalnych działań przekraczających proste czynności.

Zasady opisane powyżej odnoszą się do wszystkich podmiotów, w tym podmiotów realizujących zadania publiczne, jeżeli cel wykorzystania informacji wykracza poza zakres tych zadań.